Šolski hišni red

ŠOLSKI HIŠNI RED (POGOJI DELOVANJA GLASBENE ŠOLE LIPIČNIK)

Šolski hišni red velja tako za učence kot tudi delavce in obiskovalce šole.

Učenci naj v šolo prihajajo 5 minut pred pričetkom pouka, da se pravočasno pripravijo (posebno velja za učence, ki s seboj nosijo inštrument). Med čakanjem na pouk je prepovedano tekanje in glasno govorjenje na hodniku šole. Malomarno ravnanje s šolsko lastnino je kaznivo. Le ob upoštevanju hišnega reda in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko zagotovimo varnost učencem, zaposlenim in ostalim obiskovalcem šole. Starše prosimo, da se pogovorijo s svojimi otroki o osnovah lepega vedenja, ki naj bodo v šoli pravilo, ne pa izjema.

POVZETEK PRAVILNIKA O ŠOLSKEM REDU ZA GLASBENE ŠOLE (Uradni list RS, št. 44/01)

Šola zagotavlja učencem:
– obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
– razvijanje njihovih sposobnosti,
– pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
– upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
– spoštovanje osebnosti,
– varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
– izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
– pravico do zdravega, varnega in spodbudnega delovnega okolja,
– pomoč, kadar jo potrebujejo,
– varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti učencev:
– redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
– sodelovanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi,
– vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
– spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
– prispevanje k ugledu šole,
– varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
– upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda.

Pravice učencev:
– obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti,
– izposoja inštrumentov in pripomočkov za pouk, ki jih ima šola na voljo,
– varnost učencev z upoštevanjem hišnega reda.

Pohvale, nagrade in priznanja:
Učenec lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad ali drugih priznanj določi šola.

Vzgojni ukrepi:
Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, določenih s tem pravilnikom, se izrekajo vzgojni ukrepi:

– opomin učitelja (za lažje kršitve),
– opomin ravnatelja (za težje kršitve),
– izključitev iz šole (za najtežje kršitve).

Lažje kršitve:
– večkratno zamujanje pouka,
– neopravičena odsotnost od pouka,
– motenje pouka ali drugih oblik izobraževalnega dela,
– dejanja, ki škodujejo ugledu šole,
– neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti,
– neprimeren odnos do sošolcev ali delavcev šole in neprimerno vedenje v šoli,
– malomaren odnos do šolskega premoženja ter
– kršitve hišnega reda.

Težje kršitve:
– ponavljajoče se lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje,
– tatvine,
– prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drog,
– posedovanje oziroma uživanje alkohola ali drog ter alkoholiziranost v šoli,
– namerno poškodovanje šolskega premoženja in premoženja sošolcev ali delavcev šole,
– ponarejanje opravičil ali podpisov staršev,
– prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja šole.

Najtežje kršitve:
– ponavljajoče se težje kršitve ali njihovo stopnjevanje,
– kakršna koli oblika nasilja, nasilno izražanje,
– več kot 15 ur neopravičenega izostanka od pouka v posameznem šolskem letu,
– prodajanje drog ali napeljevanje k njihovemu uživanju,
– ponarejanje in uničevanje šolskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih dokumentov,
– grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja, ter večje tatvine ali vlomi.

ŠE NEKATERI POGOJI DELOVANJA GLASBENE ŠOLE LIPIČNIK

– Če je učenec pri uri odsoten, se ta prav tako šteje kot realizirana. Če je odsotnost dolgotrajna in vnaprej napovedana, se učenca začasno izvzame iz urnika in se skuša odsotnost v čim večji meri nadomestiti.
– Če je odsoten učitelj (zaradi bolezni, študijskih obveznosti, nastopov …), se učencu dodeli nadomestnega učitelja. Če to ni možno, se ure nadomestijo, vendar v dogovoru z učenci oziroma starši.
– Letna šolnina se plača v desetih enakih mesečnih obrokih.

– Učenec je iz šole izključen tudi zaradi neporavnavanja tekočih obveznosti, in sicer po prvem opominu.
– Šola lahko uporabi slikovno in zvočno gradivo za namen promocije dejavnosti, ne sme pa brez dodatnega soglasja objavljati drugih osebnih podatkov.
– Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, če ugotovi, da iz določenih razlogov pouka ne more več obiskovati. V tem primeru odda do 20. dne v mesecu pisno izjavo (po navadni ali elektronski pošti), ki stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca.