Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO:

Šolsko leto se začne z dnevi odprtih vrat in razdelitvijo urnikov, in sicer
3. 9. 2018 in 5. 9. 2018 v Novem mestu (med 16. in 18. uro),
4. 9. 2018 v Grosupljem (med 16. in 18. uro)
6. 9. 2018 v Metliki (med 16. in 18. uro)

Pouk se začne v ponedeljek 10. 9. 2018. Šolsko leto se zaključi 24. 6. 2019.

Šolske počitnice in dela prosti dnevi:

V času šolskih počitnic (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske…) v Glasbeni šoli Lipičnik ni pouka. Prav tako ni pouka ob z zakonom določenih državnih praznikih in drugih dela prostih dnevih.

Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi;
– šolske počitnice in nedelje;
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole;
– dan šole;
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole določeno drugače.

Izpitni roki
Letni izpit opravljajo učenci praviloma ob koncu šolskega leta od prvega razreda naprej. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pridobiti pozitivno oceno in pozitivno mnenje izpitne komisije. Izpiti potekajo prvi in drugi teden v mesecu juniju.

NAČINI PREVERJANJA ZNANJA

V glasbeni pripravnici in programu muzikant se znanje učencev ne ocenjuje. Spremlja pa se razvoj glasbenih sposobnosti učenca glede na cilje, določene s programom. Ob zaključku šolskega leta učenci dobijo priznanje. V programih STANDARD in KLASIK se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje s številčnimi ocenami na individualnih (in skupinskih) urah in nastopih. Ob zaključku leta učenci opravljajo interni izpit in prejmejo spričevalo.

Trajanje ocenjevalnih obdobij
Ocenjevalni obdobji sta dve, in sicer:
I. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019,
II. ocenjevalno obdobje od 1. 2. do 24. 6. 2019.